Contact

06 – 460 011 24

machteldborghouts@epraktijk.nl

Woensdag-, donderdag-,
en vrijdagochtend

Mw. Drs. Machteld Borghouts

Gz-psycholoog-BIG reg. nr 32002481025),
Psycholoog-NIP,
Lichaamsgeoriënteerd alternatief psycholoog/therapeut SBLP

De psycholoog werkt deels contractvrij, deels met contracten.

Er wordt geen wachtlijst gehanteerd. U kunt geplaatst worden of worden terugverwezen naar uw verwijzer.

Een exemplaar van het kwaliteitsstatuut, het privacybeleid intern, privacybeleid extern,  informatie over praktijk, klachten, geschillen geheimhoudingsplicht en tarievenoverzicht ligt ter inzage in de wachtruimte en kan op verzoek digitaal aan u verzonden worden. Voor de meest recente info over contracten, financiering en behandelmogelijkheden kunt u mailen en/of bellen.

De lichaamsgeoriënteerde alternatief psycholoog beoefent Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)Therapie. Dit is een professionele, onderbouwde vorm van psychosociale therapie  en psychotherapie. De lichaamsgericht therapeut ondersteunt cliënten met uiteenlopende klachten Uitgangspunt hierbij is dat er een functionele eenheid is tussen lichaam en geest. Behandelvormen zijn Gestalt-therapie, unitieve psychotherapie, mindfullness, integratieve therapie, beeldende therapie en psycho-motorische-therapie etc..

De gezondheidszorg (GZ)-psycholoog bespreekt met u de situatie, doet onderzoek, stelt een diagnose en werkt vervolgens met u aan een oplossing, denkt mee en helpt tot een oplossing te komen. Praktisch en doelgericht.  De psycholoog heeft aandacht voor uw manier van denken, uw motieven, uw stemming, uw angsten etc. en is vooral gericht op uw geestelijk welzijn. Vijf tot 12 gesprekken zijn vaak voldoende om op eigen kracht verder te kunnen.

Behandelvormen zijn combinaties van o.a. internettherapie, cognitieve gedagstherapie, exposure, EMDR, dialectische therapie, emotie-regulatietherapie , client-centered therapie, psychoanalytische therapie focussen,

De gz-psycholoog en ook de lichaamsgeoriënteerde psycholoog hebben een  beroepsgeheim. Zonder uw schriftelijke toestemming mag geen informatie gegeven worden aan derden. Ook voor overleg met ander hulpverleners dient u toestemming te geven. De GZ-psycholoog valt onder het klacht-, tuchtrecht en de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen. De lichaamsgeoriënteerde psycholoog valt onder de klacht, tuchtrecht en gedragscode van de SBLP/RBCZ

U kunt terecht voor:
Verzekerde zorg in Basis GGZ, verwijzing huisarts noodzakelijk, eigen risico geldt.

Deze zorg is kortdurend en klachtgericht. Er zijn 4 typen behandelingen ofwel “produkten”. De indeling van de produkten en de tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteitwet (NZA) op basis van zorgzwaarte.

Basis Kort tot en met ……..maximaal 198

wordt:

BASIS KORT, gemiddeld 294 minuten, maximaal €487

BASIS MIDDEL, gemiddeld 495 minuten,maximaal €830

BASIS INTENSIEF, gemiddeld 750 minuten,maximaal €1301

BASIS CHRONISCH , gemiddeld 753 minuten, maximaal €1201

Onvolledig behandeltraject, maximaal 120 minuten, maximaal €192

Ik voldoe aan de eisen voor vergoeding door de verzekeraar. U dient zelf contact op te nemen met uw verzekeraar betreffende de hoogte van uw vergoeding, deze is afhankelijk van het soort polis, zoals restitutie, natura, budget, verhoogd eigen risico etc.. Bij de bovengenoemde modules gelden de regels rondom het eigen risico en heeft u een verwijzing nodig.

Onverzekerde zorg, geen verwijzing huisarts, geen eigen risico, eventueel vergoeding via aanvullende verzekering.

Onverzekerd Product (OVP), maximaal 60 minuten, maximaal €99

Overige Psychosociale Zorg (OPZ), maximaal 60 minuten, maximaal €99

U dient zelf contact op te nemen met uw verzekeraar betreffende de hoogte van uw vergoeding. De vergoeding verschilt per aanvullende verzekering.

U wordt van harte uitgenodigd voor een eerste kennismakings, orientatiegesprek, waarin u uw klachten en hulpvraag kan uiteenzetten, met mij kennis kan maken  en ik u uitleg kan geven over de behandelmogelijkheden, de regelgeving, privacy, kosten, praktijkinfo, zodat u weloverwogen tot behandeling of geen behandeling kan besluiten.

Afspraken uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen. Niet nagekomen afspraken , zonder bericht worden in rekening gebracht (€60)

Contact

0631777737

henny.suntjens@gmail.com

maandag en dinsdag

Dhr. Drs. Henny Suntjens

Gz-psycholoog-BIG, eerstelijns-psycholoog-NIP, psychotherapeut, behandelt in de BASIS GGZ en SPECIALISTSCHE GGZ
De tarieven zijn conform de tarieven van de verzekeraars en de NZA (deze liggen ter inzage in de praktijk, ook kunt u deze opvragen bij ons of bij uw verzekeraar)

Verzekerden met een verhoogd eigen risico of een budgetverzekering dienen rekening te houden met hogere kosten. Informeer niet alleen bij uw psycholoog check ook bij uw verzekeraar.

M.A. Borghouts en H.M.J. Suntjens hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens van clienten dienen administratieve doeleinden, medische doeleinden en t.b.v. de communicatie over de behandeling. We geven persoonsgegevens nooit aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen zijn de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen gemaakt. Verder zullen wij de door U verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien U ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Verder heeft U recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens heeft U altijd het recht een gegeven toestemming tot gegevensverstrekking in te trekken.

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij U hierover direct contact met ons op te nemen en zullen wij proberen hier samen uit te komen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.